June 21st, 2004

Pluto close up

*begins to squeal like a schoolgirl*

Fly to the Sky Live!!!! AIEEEEEEEEEEEEE!!!

No, I actually went 'eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee...' in my room, with no shame. If I do it in public, then I have NO shame, but this is my room, if I want to squeal like a schoogirl for Brian Joo, then so be it!
  • Current Music
    Sea Of Love Live (EEEEEEEEEEEE!)